بانک توسعه تعاون آمادگی تامین مالی بخش های مختلف صادرات کشور را داراست