دریافت خدمت واریز شناسه دار از طریق خودپردازها امکان پذیر است