لحظه آب برداشتن هواپیمای آتش نشان از سطح رودخانه / فیلم