ماجرای اختلال در حرکت قطارهای خط ۱ مترو تهران چه بود؟

ماجرای اختلال در حرکت قطارهای خط ۱ مترو تهران چه بود؟