دزدی ماهرانه از کیف مشتری میوه‌فروشی توسط سارق زن / فیلم