زمان حل مشکل سوخت سهمیه بندی شده با کارت سوخت اعلام شد