چین شبکه بی بی سی را به انتشار اخبار جعلی متهم کرد