وعده وزیر صمت برای کاهش قیمت سیمان محقق نشد /  قیمت سیمان پاکتی در بازار ۶۰ هزار تومان