این موبایل در بازار ایران ۶۷ میلیون تومان قیمت دارد / جدول

این موبایل در بازار ایران ۶۷ میلیون تومان قیمت دارد / جدول