اینجا آجرها نان می‌شوند؛ وضعیت اسفبار روستایی در یک قدمی تهران