انگار خوزستان جزئی از جغرافیای ایران نیست / دانش آموزان هزینه پرداخت کارنامه را هم ندارند