خرید و فروش فن و پروانه فن یخچال …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپفنر های پیچشی و فنر فرمداراخذ ویزای کاری کانادا و استرالیا …

همتی: کشور به یک رییس جمهور اقتصاددان نیاز دارد