دربی پایتخت با حضور تماشاگران برگزار می‌شود

دربی پایتخت با حضور تماشاگران برگزار می‌شود