تصویری از سردار قاآنی با لباس غیرنظامی در مراسم تحلیف