تکلیف کارگزار باشگاه پرسپولیس تا ۶ روز دیگر مشخص می شود