سقف پاسیو . اجرای نورگیردستگاه چاپ بنرآموزش تخصصی گیتار در تهرانپارساینسرت ، مته ، فرز انگشتی ، قلاویز …

خدای ناکرده یک رای جابجا نشود، البته همیشه رعایت می‌شده این بار هم رعایت شود