پرداخت سود قطعی ۳۸ درصدی به بیمه‌های زندگی در بیمه ملت