گزارش بورس ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ / روزهای منفی شاخص بورس ادامه دارد