توییتر حساب ۳۵۰۰ کاربر در شش کشور را مسدود کرد

توییتر حساب ۳۵۰۰ کاربر در شش کشور را مسدود کرد