پرداخت وام ۴۵۰ میلیونی با سند زمین / این وام به چه کسانی داده می‌شود؟

پرداخت وام ۴۵۰ میلیونی با سند زمین / این وام به چه کسانی داده می‌شود؟