افزایش عجیب قیمت نان؛ قیمت این نوع نان ۵۰۰۰ هزار تومان است!