ایران آماده است به زودی مذاکرات احیای برجام را از سر بگیرد