اختلال موقت و یک ساعته خدمات بانک سینا به دلیل تغییر ساعت رسمی