حادثه تلخ در ساوه / خشک شدن جوان ۳۴ ساله حین تعمیر کولر