میزان درآمد ایران از اعزام نیروی کار به خارج چقدر است؟

میزان درآمد ایران از اعزام نیروی کار به خارج چقدر است؟