تجمع اعتراضی رانندگان خودروهای حمل جنازه بهشت زهرا / فیلم