کرونا در پایتخت در حال انفجار است / فاجعه در راه است