مترو تهران: اگر قطعات تامین نشود سرفاصله قطارها افزایش می‌یابد

مترو تهران: اگر قطعات تامین نشود سرفاصله قطارها افزایش می‌یابد