اشتباه خطرناک چترباز اسپانیایی در رژه ارتش که نزدیک بود به قیمت جانش تمام شود! / فیلم