ارزش لیر ترکیه باز هم پایین آمد

ارزش لیر ترکیه باز هم پایین آمد