دنیای شرق در مقابل غرب به سراغ ما آمده و در برابر ما خضوع می‌کند