کدام گروه از دانش‌آموزان از ۳ مهر ۱۴۰۰ به مدرسه می‌روند؟