ارزش سهام عدالت ۴ مهر ۱۴۰۰ / ارزش ۶۰ درصد سهام قابل فروش چقدر است؟