دولت تدبیر و امید سینه خویش را سپر بلای ملت و کشور کرد / دولت در میدان جنگ طاقت‌فرسا از پا در نیامد