تایوان: چین تلاش دارد ارتش ما را از پا بیندازد اما هنوز قدرت پاسخگویی داریم

تایوان: چین تلاش دارد ارتش ما را از پا بیندازد اما هنوز قدرت پاسخگویی داریم