کاهش مالیات بخش تولید درآمد دولت را افزایش می‌دهد / جریان ضد توسعه دنبال عقب زدن بخش خصوصی است / باید بخش خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری کرد / مشکل اصلی در عزم است؛ نه تحریم