لحظه سرقت گوشی از شهروند اهوازی توسط سارق خونسرد! / فیلم