پیرترین فرد جهان ایرانی است / عکس

پیرترین فرد جهان ایرانی است / عکس