ورود نخستین محموله واکسن کرونا به کشور توسط بخش خصوصی