زاکانی دامادش را به عنوان مشاور و دستیار ویژه خود منصوب کرد