گزارش بورس ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ / شاخص کل امروز چقدر کرد؟