کره باز هم گران شد / محصولات لبنی از سبد غذایی مردم حذف شد