وزرای دفاع روسیه و تاجیکستان درباره افغانستان گفتگو کردند