گل تساوی استقلال به صنعت نفت آبادان توسط حسین زاده / فیلم

گل تساوی استقلال به صنعت نفت آبادان توسط حسین زاده / فیلم