ظرفیت تخت‌های بیماران کرونایی در مازندران تکمیل شد