تقدیم به آنانی که تنها در ۶ ماه، بهار عمرشان خزان شد