اصلاحات باید یک بازنگری و نقد اساسی در خودش داشته باشد