ماجرای وجود پنبه در گوشت چرخ کرده چیست؟

ماجرای وجود پنبه در گوشت چرخ کرده چیست؟