شرایط دریافت وام ازدواج بعد از چند سال از عقد چیست؟

شرایط دریافت وام ازدواج بعد از چند سال از عقد چیست؟