دعوای گله شیرها و کفتارها برای نجات شیر ماده / فیلم